Virtual machine

Virtual machine
________________
Yeroo tokkotti windows 7,windows 8,windows 10 wal bira fayyadamu barbaaddu ?
Applikeshinoota Android computera irratti fe’uu yoo barbaaddan SOFTWARE LAMMAFFAA “ANDROID EMULATOR” jedhamu isin barbaachisa, fakkenyaaf software “bluestack” jedhamu fayyadamtani application android computera irratti fayyadamu ni dandeettu.
Computera tokko irratti operating system tokkoo ol fe’udhaan itti fayyadamuu ni dandeettu, yeroo tokkotti operating system tokko qofa fayyadamuu dandeettu, gara operating system biraa deemuuf computera keessan cuftani banuu qabdu, akkuma application android san operating system jalqaba computera irra jiruun seenuun operating system tokkoo ol yeroo tokkoti fayyadamuu ni dandeettu. garuu akkamitti ?
Jalqaba software VIRTUAL BOX Jedhamu link kana irraa download godhaa
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
kan computera Keessaniif ta’u buufadhaa. Lammaffa ISO FILE operating system lammafaa barbaaddan san qophefadhaa. Eega software virtual box computera irratti fe’attan fi File ISO operating system barbaadan qophefattan yoo itti fayyadama isin dhibe nuuf yaada(comment) yookin gama ergaatiin(message) nuuf barreessaa.
ISO FILE -jechuun faayilii operating system kan computera irratti disk yookiin usb fayyadamuun feenudha.
Virtual box fayyadamuun faayidaa heddu qaba,
Yeroo tokkotti operating system heddu computera tokko irratti fayyadamu ni dandeettu,
Yero tokkotti operating system Mac(apple) fi Microsoft Windows wal bira fayyadamu ni dandeettu, salphamatti computera Toshiba fi Apple wal bira fayyadamaa jirtu.
Keessumattuu yoo operating system Linux gosa kamiyyu fayyadamuu yoo barbaaddan haalli kun baaye mijaawaadha.

Author Review

Animation Effect
Creative
Advertising
Very Good

Comments

comments

Virtual machine

| Animation, Slider, Vimeo, WINDOWS |
About The Author
-