Portable Internet Download Manager(IDM)

Portable Internet Download Manager(IDM)


Software Internet Download Manager(IDM) Saffisa Download Marraa 5-8 Dachaan Dabaluun Akka Saffisni Faayiliwwan Adda Addaa Download Ittiin Gootan Dabalu NI Beektuu ?
Vidiyyoowwaan,Softweerota Fi Faayiliwwan Heddu Interneeta Irraa Saffisa Guddaan Buufaachudhaaf Interneet Download Manager(IDM) Fayyadamuun Dirqama, Yoo Compitera Dhuunfaa Qabaanne Software IDM Computera Irratti Fe’achuun Fayyadamuu Ni Dandeenna, Garu Guyyaa 14 Booda Qarshii Kaffaltii Waan Gaafatuuf Softweericha Cabsuu Qabna Yookin Software Cabe Fe’achu Qabna Jalqabumayyuu.


Yoo Kompitera Dhunfaa HIn Qabaanne Taate, Yoo Mana Interneeta(internet Cafe) Yookiin Library Deemuun Faayiili Barbaanne Interneeta Irraa Bufaachuu Barbaanne, Yoo Komiterri Mana Interneetaa Yookiin LIbrary Software IDM Hin Qabaanne Taatee Hoo Akkam Goona, Software IDM Kompitericha Irratti Feenaamoo ?, Yoo Password Administrator NU Gaafate Hoo ?
Boodda Malli Maali ?
MALLI AKKA ARMAAN GADIITI.
1.Software Portable IDM Link Armaan Gadii Irraa Bufaadhaa Gara Flash Drive(USB) Ergaa, Booda Fayili Zip San Extract Gochuun Folder Portable Idm Jedhu Keessa Software IDM Kan Cabe, Kan Yero Bantan Password Administator Isin Hin Gaafanne Dha.
2.Eega Software IDM Bantan Booda,Fayili Barbaaddan San Browser Fayyadamuun Download Godhaa,Booda Browser Keessan Faayili Download Godhamaa jiru Right Click Eega Gootan Booda Copy Link Location Ka Jedhu Tuqaa
3.Amma Software IDM Banaati Add Url Ka Jedhu Tuqaa Itti Aansuun Ok Tuqaa.
Software IDM Link Kana Irraa Download godhaa
https://my.pcloud.com/publink/show…

Comments

comments

Portable Internet Download Manager(IDM)

| Blog, Slider, WINDOWS |
About The Author
-