Password Cabsuun Maal Jechuudha ?

Password Cabsuun Maal Jechuudha ?


Password Cabsuu jechi jedhu jecha walii galaatti
Himni kun weebsaayitoota,faayiliwwan fi meeshaale elektroniksii password dhaan cufaman hundaaf akka garagaraatti hiikkama.

Password akkaawuntii Facebook cabsuu, email gmail cabsuu, akkaawuntii weebsaayiti tokko irra jiru cabsuu, password iphone cabsuu, password mobila android Cabsuu. …fi kkf

Password cabsuu jechuun maal jechuudha ?
Fakkeenyaaf mobilli samsung teessan password isii lenca371 ka jedhudha haa jennu.
Namni password mobila teessani hin beekne, garuu mobila teessan password isin fayyadamtan saniin banuu barbaade dirqama password mobila samsung teessan san cabsee password keessa isa lenca371 jedhu san beekee booda mobila teessaniti password lenca371 jedhu itti guute banachu qaba,
Dubbiin ijoon mobila teessa banu jechuu osoo hin taane password keessan isa lenca371 jedhu irra gahuudha.
Password keessan isa lenca371 jedhu san mobila teessan keessa argachuuf software adda addaatti fayyadamee password keessan mobila keessaa argata.
Malli software fayyadamanii mobila teessan keessaa password lenca371 jedhu san argachuu sun “password cabsuu” jedhama.

Akkuma kana kan Akkaawuntii Facebook keessaniis, duraan dursee akkaawuntiin keessan eessa jira ?, deebiin akkaawuntiin keessan kompiiteroota guguddaa ‘Server’ jedhaman kan biyya ameerikaatti argamu keessa jira.
Kanaafu password akkaawuntii Facebook keessan cabsuuf kompiiteroota guguddaa server jedhaman kanniin irratti software adda addaa fayyadamnee YAALII password akkaawuntii Facebook keessani cabsuu gochuu jechuudha.

GAAFII – Yaaliin kun, Kan PASSWORD AKKAAWUNTII FACEBOOK CABSUU jedhamu milkaahuun password akkaawuntii Facebook cabsuun ni danda’amaa.
HUBACHIISA – faayilii,email,akkaawuntii Facebook namaa karaa hedduun seenuun ni danda’ama.
– faayilii banuu,email, fi Akkaawuntii tokko bananii seenuu jechuun dirqama Password akkaawuntii sanii cabsanii seenuu jechuu miti, password karaa hedduun hatuun ni danda’ama,kunis password hatuu jedhama malee password cabsuu hin jedhamu.
GAAFII – PASSWORD AKKAAWUNTII FACEBOOK CABSUUN NI DANDA’AMAA ?.
*MOBILLI IPHONE MALA EEGGUMSAA ADDAA QABDI INNIS SA’A 1 KEESSATTI YEROO MURTAAHA QOFA PASSWORD ITTI GALCHUUN AKKA YAALTAN GOOTI, YEROO MURTAAHE BIRA TARRAAN ISIN IRRATTI CUUFAMTI.

Comments

comments

Password Cabsuun Maal Jechuudha ?

| ANDROID, Blog, iPHONES, MAC, Slider, Vimeo, WINDOWS |
About The Author
-