Off Egganoo Namoota Facebook fayyadamtaniif!

Off Egganoo Namoota Facebook fayyadamtaniif!


Namoonni heddun beekkumti isaanii male account isaanitiin suuran yookin vidiyoon dhimma sagaagalumma agarsiisu post akka jala ta’aa jiruufi, rakkon kun maal irra akka dhufe akkasuma furmaata isaa nu gaafataa turtan, dhimma kanaan wal qabate ibsa arman gadi isinif qophessine jirra, ———————————————————————— RAKKON KUN FACEBOOK SPAM POST JEDHAMA.JALQABA IRRATI WANTA KANA KAN UUME NAMOOTA KAYYOON ISAANI MAAL AKKA TA’E HIN BEEKAMNE FI WANTI ISAAN UUMANIS JAVA SCRIPT BROWSER WALITTI HIDHATUUDHA, NAMNI VIDIYO SAN HIN LAALA JEDHE XUQE AKKA SUURA IRRA JIRU KANATTI BANAMAAF, AKKUMA SUURAA IRRATI ARGITAN DUBARTII VIDIYOO SAGAAGALUMMA TU IRRATTI MULLATA,[[HUBAACHISAA, SUURAN DUBARTI VIDIYO IRRA JIRTI JEDHAMEE AKKA SIRRITI HIN MULLANE GOONET ISINIIF DHIHEESSINE] ] YOMMU VIDIYOO SAN LAALLA JETTANI PAGE ISINIIF BANAME SAN BAKKUMA KAMU XUUYXAN AKKA QALAMA DIIMAN IRRA MARAME SAN ALLOW KA JEDHUTU ISINIF DHUFA, YOO ALLOW KA JEDHU SAN XUUYXAN BATTALUMATTI VAYRASI( JAVA SCRIPT) BROWSER KESSAN IRRATI FE’AMA (INSTALL) TA’A NAMNI BROWSER KESSAN FAYYADAME HUNDU ACCOUNT FACEBOOK ISAA YEROO HUNDAA BEKKUMTI ISAA MALE WANTOOTA SAGAAGALUMAN WAL QABATANIIFI KAN BIROS JALA POST GODHA, KANAAF FURMAANI JALQABUMA VIDIYOO AKKASI YOO ARGITAN HIN TUQINAA BIRUMA DARBA, YOO AKKASITI ISINIRATTI POST TA’A JIRAATE AMMO, YOO COMPUTERA FAYYADAMTAN WARRI MOZILLA FAYYADAMTAN ADD-ONS KESSAN QULQULLESSA WANTA ISIN SHAKKISISE KESSAA BALLESSA, WARRI GOOGLE CHROME AMMO EXTENTION KESSAN QULQULLESSA KA ISIN SHAKKISIISE KESSA BALLESSA, YOO MOBILA FAYYADAMTAN AMMOO, BROWSER SAN MOBILA KESSAN KEESA HAQAA, DATAAN BROWSER SANIIN WAL QABATU HUNDAA HAQAMU ISAA MIRKANEEFADHAA, BOODA DEEBISA FE’A. 

oromo & technology

Comments

comments

Off Egganoo Namoota Facebook fayyadamtaniif!

| Slider |
About The Author
-