Odeefannowwan suuran Deegaramanii Marsariitii irratti maxanfaman Beeku.

Haala Odeefannowwan suuran dhaan Deegaramanii Marsariitii/Internet Google irratti maxanfaman Beeku.


Yeroo tokko tokko odeefannowwan adda addaa suuraadhaan deeggaramanii toorawwan interneeta irratti ni maxxanfamu, suuraan maxxanfamee fi odeefannoon barreefamaan dhihaate akka wal deeggaruu fi wal dhugoomsu akkamitti beektu ?

Fakkeenyaaf kanaan dura marsaariiti ethiopian broadcasting corporatiin(ebc) irratti istaadiyaami biyya Raashiyaa keessatti ijaaramaa jiru suuraa isaa fayyadamuun, istaadiyamii Wallaggaa kan ijaaramaa jiru jechuun maxxanfame, garu battalumatti istaadiyaami suuraa irra jiru kan biyya Raashiyaa keessatti ijaaramaa jiru ta’u irra gahame.
Akkamitti irra gahuun danda’ame ?
Deebiin www.google.com fayyadamuun suuraa marsaariiti ebc irra jiru san teessoo(url address) isaa ‘copy’ gochuun sanduuqa barbaacha Google kan addaa(special) ta’e keessatti teessoo suuraa san ‘paste’ gochuun suuraan sun marsaariitii irratti maxxanfame hundaa beekuu ni dandeenna. Akkasumas teessoo(url address) suurichaa malee suuricha kompiteera(mobila) keenna keessatti ‘save’ goonee booda ammoo sanduuqa Google addaa(special) ta’e kessatti ‘upload’ gochuun suuraan sun marsaasiitii kanaan dura irratti maxxanfame hundaa beeku ni dandeenna.

google

1. Eddoo mallattoo kameera qabdu kan sanduuqa diimaan marfame san tuqaa.

 

13695850_1083388351753773_2143926799_n2. Karaan jalqabaa, marsaariiti suura maxxanse san Fakkeenyaaf marsaariiti ebc kan suura istaadiyami biyya Raashiyaa keessatti ijaaramaa jiru kan istaadiyami Wallagaa keessatti ijaaramaa jiru jedhu san banaa, SUURICHA irratti ‘right click’ godhaa booda akka suuraa irra jirutti ‘copy image url’ ka jedhu tuquun teessoo suurichaa ‘copy’ godhaa.

 

13664480_1083391485086793_722846646_n3. Sanduuqa ‘Paste Image URL’ jedhu san keessatti ‘right click’ tuqaatii teessoo suurichaa ‘paste’ gochuun booda ‘Search by image’ ka jedhaa, amma xummurtanii jirtu Google marsaariitiwwan suuraan sun irratti maxxanfame hundaa isiniif fida.

13672204_1083398091752799_668512265_n

4. Karaan lammaaffa ammoo yoo suuraa san kompiteera(moobila) keessaa qabaattan, akka suuraa irra jiru kanatti eega mallatto Kameera fakkaatu kan halluu diimaan irra marame san tuuqxan booda, fuula suura irra jiru kanatu isniif dhufa, ‘upload an image’ ka jedhu tuquun suuricha kompiteera(mobila) keessaa qabdan san gara www.google.com olbaasa(upload) booda ‘Search by image’ ka jedhu tuqaa. Xummurtanii jirtu Google marsaariitiwwan suuraan sun irratti maxxanfame hundaa isiniif fida.

Comments

comments

Odeefannowwan suuran Deegaramanii Marsariitii irratti maxanfaman Beeku.

| Blog, Uncategorized |
About The Author
-