Odeefannoo Lakkoofsa Bilbilaa

Odeefannoo Lakkoofsa Bilbilaa


Namni isin eenyummaa isaa hin beekne lakkofsa bilbilaa isin hin beekneen yoo isinitti bilbile yookin ergaa(sms) isinii yoo erge, lakkofsi ittiin isiniif bilbilame yookiin ergaan ittiin isiniif ergame kan eennu akka ta’e beekuu ni barbaaddu ?.
mala filatamaa ta’een tartiibaan isiiniif barreessinee jirra, lakkofsa tokko irratti ka barrefame mala hunda caala filatamaa yoo ta’u.
Mala kana fayyadamtani yoo eenyummaa abbaa lakkoofsa barbaadani san dhabdan mala itti aanu faayyadamaa.
1. eenyummaa lakkoofsa bilbilaa namaa beekuf malli filataman App maqaan isaa Truecaller jedhamuudha. Kanaafu App kana appstore keessaa buufadhaati eega mobila irratti feetan booda, interneeta keessan banaa booda app san banaati sanduuqa barbaachaa keessatti lakkoofsa bilbilaa enyummaa isaa beeku barbaaddan san barreessaa yookiin ‘paste’ godhuun ‘search’ ka jedhu tuquun barbaadaa.
HUBACHIISA– lakkofsa yeroo barreesitan jalqaba ‘country code’ wajjiin guutaa barreessa soqaa fakkenyaaf +251912000001 ,yoo kanaan dhabdan ‘country code’ irraa balleessaati soqaa.
Fakkeenyaaf 0912000001.
2. Mobila yookiin kompitera interneeta qabu irratti Facebook keessa banaa, sanduuqa maqaa nama keessatti barreesanii akkaawuntii namaa ittiin soqan keessatti lakkofsa bilbilaa enyummaa beekuu barbaaddan san barreessaa yookiin ‘paste’ gochuun ‘search’ ka jedhu tuqaati barbaada, mala kanaan eenyummaa lakkoofsa bilbila soqaa jirtanii yoo dhabdan mala itti aanu fayyadamaa.
HUBACHIISA– lakkofsa yeroo barreesitan jalqaba ‘country code’ wajjiin guutaa barreessa soqaa fakkenyaaf +251912000001 ,yoo kanaan dhabdan ‘country code’ irraa balleessaati soqaa.
Fakkeenyaaf 0912000001.
3. mala kanaan ammoo ‘account Facebook’ keessan ‘logout’ godhaa, booda bakka
‘forget password’ jedhu tuqaa sanduuqa barbaachaa isiniif dhufu irratti lakkofsa bilbilaa eenyummaa isaa beeku barbaaddan san barreessaa yookiin ‘paste’ godhaati ‘search’ ka jedhu tuqaa, yoo milkooftan maqaa Facebook fi suuraa ‘profile’ Facebook abbaa lakkofsa bilbila sanii isiniif ni fida, yeroo tokko tokko sababa ‘setting’ abbaa lakkofsa sanii suuraa isaa argu dhabuu ni mala, yeroo tokko tokko ammoo ‘Facebook user’ jedhee maqaa isaa ka dhugaa dhooksa.
4. Google/ https://www.google.com irra lakkoofsa eenyummaa isaa beeku barbaaddan san barreessaati soqaa mala kanaan eenyummaa lakkoofsa bilbila soqaa jirtanii yoo dhabdan mala itti aanu fayyadamaa. Google irratti odeefanno barbaaddan akkamiti dhinbibdani waan soqaa jirtan akkamiti akka argattan muxannoodhaan dandeetti horachuun barbaachisaadha.
HUBACHIISA– lakkofsa yeroo barreesitan jalqaba ‘country code’ wajjiin guutaa barreessa soqaa fakkenyaaf +251912000001 ,yoo kanaan dhabdan ‘country code’ irraa balleessaati soqaa.
Fakkeenyaaf 0912000001.

GAAFII– application Truecaller jedhamu sun yeroo isin lakkoofsa itti barreessitani enyummaa lakkofsa sanii gaafatani booda lakkoofsi sun kan eennu akkaa ta’e isiniif ni fida. Garu akkamiti lakkoofsa nama hedduu application sun beeku danda’e.
Application Truecaller jedhamuu galmee lakkoofsa bilbilaa biliyoona lamaa of qaba.
DEEBII– 1. yeroo isin application san mobila keessan irratti feetan lakkoofsi fi maqaa namoota isin mobila keessaa qabdan hundaa yeroo mobila teessan interneeta wal qunnamsiistan application Truecaller jedhamu ammoo lakkoofsa fi maqaale namoota hundaa gara kompiteeroota(server) isaa ergata.
2. application hundaa yeroo mobila keessan irratti feetan jalqaba yeroo feetan san hayyama(permission) waan jedhu wahiitu jira.
Innis application isin fe’aa jirtan mobila teessan keessatti maalfaa akka hojjatu hayyama isin gaafachudha.
Hayyamoota muurasni , kameera keessan to’achuu,lakkoofsaa fi maqaa mobila keessan keessaa laaluu,balleessuu fi kkf raawwachuu,gallery suuraa to’achuu,gps ofii isaati banuu, fi kkf.
Maarree eega odeeffannoo akka lakkoofsaa fi maqaa namoota isin jalaa fudhachuu ni danda’u jechuudha.
Application hedduu odeefanno namoota ni guuru ideefannoo kana ammoo deebisani kubbaniyaalee akka Facebook,Google,Apple,Microsoft,Yahoo fi kkf dabdarsani gurguru maddi galii isaani keessa inni tokko kanaayyu.
Kanaafu application bilisaan isin mobila teessan irratti feetaan maal narraa fayyadamaa jiru jettani hin dinqaminaa .

Comments

comments

Odeefannoo Lakkoofsa Bilbilaa

| ANDROID, Blog, iPHONES, Slider |
About The Author
-