Mobila YKN komputera keessaatti faayilii keessan dhooysuu

Mobila YKN komputera keessaatti faayiliilee keessan akka namoonni biroo hin garretti dhooysuu


Mobila yookiin komputera keessaatti faayilii akka isin jalaa namni tokko akka hin argine gochuuf application fi Softweerota adda addaa fayyadamuun password dhaan hiitu. Namnnoonni iphone fi kompitara keessatti fayyadamtan dhookfachuu ni dandeettu. Garu namoonni Samsung yookin mobila android fayyadamtan application kamiyyuu kan waa dhooksu danda’u hin jiru. Application adda addaa kan message fi File manager password dhaan hidhu ni jira, isa san fayyadamaa jirtu kanaafu namni tokkolle arguu hin danda’u jettanni yaaddu ta’a. Dogongortanii jirtu da’imni wagga 10 secondi 10 keessatti banuu ni danda’a, innis application isin password ittiin hidhuuf fayyadamtan san mobila keessa haquu(uninstall) qofa, application kun eega haqame(uninstall) yeroo message akkanumas File manager banan password wahiitu hin gaafatu sababni application password gaafatu sun haqamee(uninstall) jira waan ta’ef. Warri iphone fayyadamtan application akka icloude fayyadamuun password hidhuu ni dandeettu, warri kompitaroota fayyadtanis software adda addaa fayyadamu ni dandeettu sadarkaa tokkoffaa irratti kan isiniif eerru software antivirus Kaspersky jedhamuudha software kun folder isin faayiliwwan adda addaa keessa kaawwattan sadarkaa olaanaan xaxa(encrypt). Warri android malli maaliree ?. Furmaanni nu isiniif himnu akkataa Folder icciti keessa kaahatan itti dhooksuu dandeetaniidha. Malli kun Folder icciti keessaa kawwattan xaxuudhaan(encrypt) passwordiin hin hidhu garu foldericha qofa isiniif dhoksaa yeroo barbaaddan ammoo bantani laalu ni dandeettu. Tartiiba armaan gadii kanan raawwadhaa.

1.File manager eega bantan booda furtuu mobila teessan tan gara jalaa bitaan jirtu tuqaa Booda settings ka jedhu tuqaa.

12443297_998361120256497_1584829092_n

2.show hidden files ka jedhu san tuqaa(right godhaa)

12834495_998361213589821_1654825803_n

3.amma folder faayiliwwan iciti keessa kaahattan uumaa, yeroo folder uumtan maqaan folder tuqaa(.) dhaan jalqabuu qaba fakkenyaaf kiyya .iccitti jedha keessan ka biraa tahuu ni mala.

12825292_998361226923153_831921384_n

4. Amma folder uumtan san fakkenyaaf kiyya .iccitti jedha isa san banaati faayiliwwan dhoksuu barbaaddan keesaa kaaha.

12834510_998361236923152_567295467_n

5.Ammas akkuma jalqabaa san furtuu mobila gara bitaa jalaan ka jiru tuquun Settings ka jedhu tuqaa.

12516174_998361276923148_1566615246_n

 

6.Amma gara gubbaa irra Show hidden files ka jedhu tuqaa(right san balleessa)

12324998_998361296923146_697869704_n

Amma xummurtanii jirtu yeroo File Manager bantan folder icciti keessa kaahattam sun hin muldhatu akkatasaa yoo kompitarati suuqanis hin muldhatu HUBACHIISAA- Memoorii keessatti akka hin umnee, kuusaa(storage) keessati uumaa. Faayili dhooksitan san bantani laaluf tartiiba lammaffaa irratti deebi’a show hidden files ka jedhu san tuqaa(right godhaa) booda file manager keessa folder icciti qabate soqaa. Yeroo geessitan ammoo tartiiba shanaffaa irra akka jirutti settings ka jedhu eega tuqxan booda show hidden files ka jedhu san tuqaa(right san balleessa).


Gaafi isiniif qabba- osoo agaazin isin qabdee mobila keessan isin irraa fuute booda file manager password dhaan hidhame argite maal yaaddi isinti fakkaata ?. Icitti dhooksitan akka jiru dha deebin isaa. Garu akka nu isiniig himnetti yoo faayili san folder wahii keesaa keettani booda folder dhooksitan ammoo yeroo file manager banan password wahiitu waan hin hidhaminiif folder hin dhukatin keessa waa soqan, homaas hin argatan garuu iccittiin isin dhooksitan akkasumatti jira jechuudha.

Comments

comments

Mobila YKN komputera keessaatti faayilii keessan dhooysuu

| ANDROID, Slider, WINDOWS |
About The Author
-