Koompiwtara Keessan Yeroon Ajajuu

Koompiwtara Keessan Yeroon Ajajuu


Koomputera Keessan Daqiiqaa Yookiin Sa’a Murtaahe Booda Akka Ofii Isaati Uf Cufuu(Shutdown)
Yookiin Ofii Issati Akka Irra Deebi’e Uf Banu(Restart) Yookiin Ofii Isaati Akka Log Off Uf Godhu Gochuu ni barbaadanii? Yoo kan Barbaaddan tahe Akka Armaan Gadii kanatti Raawwadhaa ykn sirreeffadhaa. maalif yoo jettan yeroo hedduu namoonni hedduun osoo fayyadamuutti jiran biraa ka’anii waan biroo dalagan ykn takkaayyuu rafan osoo hin cufin kun akka issin hin mudanneef koompiwtara daqiiqaa barbaadaniin booda akka uf cufu ykn logout uf godhu gochuu karaa salphaa kanaan fayyadamuu ni danddeessu, naa faana bu’aa:-

12052206_1011738655585410_785035279_n1.Start Tuqaa “Run” Jechuun Barreessaa Booda “Enter” Tuqaa Booda “Program” “Run” jedhutu Isiniif Dhufa.
Yoo Fakkenyaaf Daqiiqaa 10 Booda Akka Ofii Isaati Uf godhu Barbaaddan “Program” “Run” San Irratti Koodi Armaan Gadii Barreessun “Ok” Tuqaa shutdown -s -t 600 Lakkoofsi 600 Jechuun Yeroo Sa’a Sekondiidhaan Jechuudha Innis Daqiiqa 10 Keessatti Sekondii 600tu jira, 10×60 = 600 Waan Taheef 600 barreesitan Jechuudha.

Inni Biraa -s Jechuun Ammoo “Shutdown” jechuudha ajaja(Command) Akka Kompiwtarri Ofii Isaati Uf Cufuu, -t Jechuun Ammoo “Time” jechuudha ajaja(Command) Yeroo(Time) Bifuma Kanaan Kan Ofii Isaati “Log Off” Fi “Reboot” Akka itti Aanutti
options effect
-l to log off
-r to reboot

12935266_1011774125581863_257779787_ntimecomx

Yookiin Software TimeComX Jedhamu Fayyadamuu dhaan Wantoota Armaan Olitti Ibsamanii Fi Kanneen Biroos Raawwachuu Ni Dandeessu.

TimeComX 64bit DOWNLOAD
TimeComX 32bit DOWNLOAD

Comments

comments

Koompiwtara Keessan Yeroon Ajajuu

| Slider, WINDOWS |
About The Author
-