Jaanjeesitoota Facebook Irraa

Jaanjeesitoota Facebook Irraa


Jaanjeesitoota Facebook irraa osoo siyaasa hin baratin yookiin muxannoodhaan siyaasa hin horatin ka gaafa barbaadan tokkummaa leellisan ka gaafa barbaadan oromoo addaan kukkutan, wantii isaan kaleessa vidiyoo uf waraabani dubbatan fi wanti hardha vidiyoo uf waraabani dubbatan kan wal falleessu, jaanjeesitoota fuula(page) facebook banatani uf dhooysanii akka barbaadanitti yaada barbaadan ol baasan ka ammoo barbaadan gad buusan, kan qabiyyeen hojii isaani dhimmoota ummata oromoo wal falmisiisuu giddu gala godhatan hadaraa dhiiga oromoo jigaa jiruu irraa of lagadhaa.
Waan biraa isiniin hin jennu akka maxxansaa isaani kamiyyuu maaliif waan gaari hin taane like,comment,share akka hin goone.
Hordoftoota horachuuf jecha Hardha waan gaari yoo maxxansu bor akka baratan san waan ummata walitti buusu maxxansu.
Namoonni kunniin yeroo heddu itti yaadanii ta’e osoo itti hin yaadin ilaacha wal mormisiisa(provocative ideology) gara ummataa gadi dhiisu.
Fakkeenyaf nama ummanni jaalatu(public figure) irratti duula banu, maxxansaa maqaa namoota ummataan jaalataman fokkisu maxxansu yeroo kana isin aartani comment jalatti nama waan san maxxansee arrabsitu. Namoonni kunniin kana isin irraa barbaadu, comment akka gootan barbaadu male arrabsitaniini yookiin faarsitanii kana hin barbaadan.
Argitanii comment wayta gootan san kallattiin maxxansaa san akka hiriyoonni keessan argan godhaa jirtu. Kanuma keessa namoonni kumaataman lakkaahaman maxxansaa san arguun ummata jiddutti akka garaagarummaan ilaalchaa akka uummamu godha.
Fakkeenyaf page Siitube/Shitube jedhamu qabiyyeen hojii isaani bifa kana, sochiin isaani hegere oromoo( national interest of oromo) kan eegsisu osoo hin taane kan duula tokkummaa oromoo diiguuf hojjatamaa jiruudha.
Namoonni dhuunfaa kan vidiyoo uf waraabuun beekkumsa isaani male dhimma siyaasa keessa galuun dubbi walitti laaqanis ni jiru.
ABADAN- Like Yookiin Share Yookiin Comment akka hin goone maxxansaawwan namoota janjaahani fi dhokatanii ajandaa dhiphummaa mataa isaani oofan. gabaa isaani hongessaa.
Warra vaayirasi ta’e ummata addaan dhiigaa jiru kan ilaalcha keessa galchaa.

Comments

comments

Jaanjeesitoota Facebook Irraa

| ANDROID, iPHONES, Slider, Vimeo, WINDOWS, Youtube |
About The Author
-