HUBACHIISA(NOTICE)

HUBACHIISA(NOTICE)
________________________
Tibbana kana sa’a 24 duraa kaasee maxxansaa(post)- namoonni tokko tokkoo fi fuula(page) facebook tokko tokko irratti Suuraa yookiin maxxansaa(post) wahii maxxansuun boodaa bakka yaadaa(comment) jalatti lakkofsa koodi suura irra jiru yaada(comment) barreessuun akkaawuntiin(account) facebook kessaan hakarootaan(hackers) akka hin hatamne beekuu ni dandeettu, innis yeroo koodi suuraa irra jiru kana yaada(comment) irrati barreesitan maqaa hundeessaa facebook “Mark Zuckerberg” isiniif dhufa kan jedhuudha.
……………………………………………………………..
IBSI DHIMMA KANAAN WAL QABATE AKKA ITTI AANUTI DUBBISAA
……………………………………………………………..
DUBBIIN KUN GUUTUMAA GUTUTTI SOBA.
Sababni maqaan “Mark Zuckerberg” bakka yaada(comment) dhufuu danda’eef koodii facebook kan maqaa profile akkaawuntii baasuu innis akkataan(format) isaa @[facebook_id:0] dha, gama biraatiin lakkoofsii eenyummaa facebook(facebook id) “Mark Zuckerberg” lakkoofsa “4” dha, akkawuntoonni lakkofsa eenyummaa(facebook id) isaani “1,2,3” facebook irraa haqamanii jiru(delleted). Kanaafu yeroo koodi suuraa irra jiru barreesitan maqaa akkaawuntii(account) “Mark Zuckerberg” isiniif fida. Akkaawuntiin nama hundaa facebook irratti lakkofsa eenyummaa(facebook id number) kan adda ta’e qaba. Kanaafu lakkofsa eenyummaa facebook(facebook id number) keessan osoo akkaataa(format) armaan olii saniti suuraa/maxxansaa jalatti bakka yaadaa(comment) barreesitan maqaa keessantu barrefama jechudha. Lakkofsa enyummaa keessan suuraa profile keessan browser fayyadamuun eega bantan booda teessoo(address)
https://www.facebook.com/lakkoofa.lakkoofsa
Lakkofsan cimdiidhaan barreefaman keessa gurmuun cimdii lakkofsa tokkoo lakkofaa eenyummaa keessani.
HUBAACHIISA- computera fayyadamuudhan yoo kan barreesitan taate hin hojjatu,mobila yoo fayyadamtan qofa isiniif hojjata
(Depends on platform)
Gama biraatin maxxansaawwan akkana namooni page qabdan yoo maxxansitan page keessan namoota heddu bira akka gahu(viral) isiniif godha.

Author Review

Creative
Visual Effect
Animation
Excellent

Comments

comments

HUBACHIISA(NOTICE)

| Animation, Slider, Vimeo |
About The Author
-