Haala Facebook Keessan itti Tikffatan

Haala Facebook Keessan itti Tikffatan


Faaydaa fi Ciminna of eegannoo gubbaa kaasee hanga jalaatti, of eegannoowwan yennaa toora facebook fayyadamtan raawwachuu qabdan akka armaan gadiitti tarreefaman.

HUBACHIISA– of eegannoowwan tartiibaan kaahaman, gubbaa irraa kaasee hanga gadiiti ciminna akka uf eegannoo gochuu barbaadaniitti kan barreefamaniidha.

1. Password facebook fi E-mail keessan lakkofaa bilbila keesaani(lakkoofa bilbilaa kamiyyuu) akka hin goone.
2. Tajaajila E-mail Gmail.com fayyadamaa.
3. Namoota isin hin beekne kan ‘add‘ isin godhan, akkuma ‘add‘ isin godhaniin daddafiin dhimmoota hawaasawaa fi hawaasawa fakkaataniin isiinin haasahu yoo barbaaddan ija addaatiin laalaa, shakkinaan block fi report godhaa.
4. Akkaawunti keessan irratti gaafa password dagattanii fi facebook isin jalaa hatameef yoo warri isin jalaa hate irraa balleessu ka dagate taate isin fayyada waan ta’ef lakkofaa mobila itti fayyadamtani fi email banuu dandeessan irratti hidhaa,
Lakkoofsa bilbilaa yookiin ‘E-mail’ keessanis ‘only me’ irra godha akka namoonni biroo hin agarre, akkasumas email keessan irrattis lakkofsa mobila yookiin email biraa itti hidha, akka tasaa yoo password facebook fi email yeroo tokkotti isin jalaa jijjiran akkasumas lakkofsa mobila irraa haqan tahe, password email jijjirachuuf isin fayyada booda password facebook jijjiratu jechuudha.
5. Password facebook fi kan E-mail kan wal fakkaatu akka hin fayyadamne.

6. ‘Login approval activate‘ godhaa, yoo login approval activate gootani jiraatan taate yeroo warri password logakeessan argate akkasumas password ammoo hin jijjiirre taate yeroo warri password hate sun browser haaraya irraa account keessan banu, isin ammoo password hin jijjiiramne waan taheef facebook keessan yennaa bantani seentan ‘notification‘ irratti namni biraa akka facebook keessan browser biraa irraa seene isiniif hima.

7. Teessoon E-mail keessan maqaa keessanii yookiin maqaa dhugaa keessaniin akka wal hin fakkaanne. fakkeenyaaf maqaa facebook keessan Urjii Ahmad yoo tahe E-mail keessan [email protected] ta’uu hin qabaatu, akkasumas maqaa beekkamaadhanis wal fakkaachuu hin qabu, fakkenyaaf teessoo akkanaaa fayyadamaa; [email protected], [email protected] fi kkf jechoota jidduu lakkoofsa dijitii lamaa olii galchaa. kuni kan tahuu qabu yoo facebook keessan ciminaan hordofuu dadhabddan qofa, yoo waan hundaa seeran jabeessitan E-mail maqaaa keessanii fayyadamuu ni danddeessan kun rakkoo hin fidu.
8. Privacy Facebook keessan yeroo yeroon laalaa setup godhadhaa, bakka ‘E-mail fi mobile Facebook-Privacy-Settingsnumber’ ka jedhu ‘only me‘ godhaa, ‘public search’ ka jedhu sanduuqa san tuquun ‘uncheck’ godhaa, ‘how people bring your info to apps they use’ ka jedhu hundaa ‘uncheck’ godhaa, ‘instant personalization’ ka jedhus ‘uncheck’ godhaa, ‘How tag works’ ka jedhu ammoo ‘profile review-set to ON’, ‘Tag review-set to ON’, ‘Uncheck’ jechuun sanduuqa xiqqoo san tuquun mallattoo sanduqicha irraa jiru irraa balleessuu jechuudha.


security-settings9. ‘Enable secure browsing(https) and login notification’ activate gochuudhaaf. Account settings->security->enable secure browsing sanduuqa san tuquun(check) godhaa akkasumas sanduuqa Login notification jedhus tuqaa(check)

10. Login Approvals ka jedhu tuquun lakkofsa mobila keessan itti galchaa, kana yoo 2How-to-protect-your-Facebook-account-with-login-approvalsgootanpassword keessan namni barbaade osoo argateeyyu akkawuntii keessan banee seenuu hin danda’u sababni yeroo browser kanaan dura isin facebook irraa hin fayyadamin wahii namni biraa akkaawuntii facebook keessan bane, koodi haarayatu gara gama sms messagetiin mobila keessaniti ergama koodi san gara facebook galchuu qaba akkawunti keessan seenuf, battalumati namni biraa facebook keessa password beekee akka seenuf yaalaa jirus ni hubattu jechuudha.


11. Link wahii namni isinitti yoo ergee yookiin facebook irratti maxxansame yeroo link san tuqxanii bantan yoo ka password isin gaafatu taate password keessan itti hin galchinaa, waanuma barbaaddan itti galchaa login jedhaani.

12. Mana inteerneeta yookin library computera namoonni heddu itti fayyadamanitti fayyadamuun rakkoo fiduu ni mala, yoo ka fayyadamtan taate internet Explorer akka browser ti fayyadamaa, yeroo password fi E-mail galchitan osoo barreesitani hin fixin qubee adda addaa haqaa deebisaa barreessaa ammas irraa deddebi’uun haqaa haga password fi E-mail guutuu barreesitani fixxanitti akkasuma godha. Faayidaa kana gochuun komputeroota manneen interneeta fi library ummatti vayiraasiwwan keyloger jedhaman kan wanta isin keyboard dhaan barreesitan hundaa dhoksaan galmeessantu jira, salphamati password fi E-mail keessan faayili Microsoft word irratti barreessaati password addaa ka facebook wal hin fakkanneen hidhaati gara USB ergaa booda yero mana interneeta geettan USB computerrati suuquun fayilii Microsoft word san banuun copy paste godhaa gara fuula facebook.
13. Antivirus yeroo yeroon update gochuun fayyadamaa, sadarkaa to’annaa antivirus olaanaa(maximum) irra kaaha,keessattu internet akka to’atu sadarkaa olaanaa(maximum) godhaa, Antivirus filatamaan Kaspersky dha.
14. Suuraawwan, vidiyoole fi faayiwwan biros yoo isiniif ergame nama beektan irras haa ta’u yeroo download gootan eega gootan boodas haa ta’u antivirus keessan sadarkaa to’annaa isaa olaana(maximum) irra gootani jenn
an faayilichi rakkoo yoo qabaate akeekachiisa gara antivirus keesaniin isiniif kennamu hojiira oolchaa.

15. Yoo kompiiteera mana interneeta yookiin kompiteera library namoonni heddu screenshot_keyboard_pagefayyadamanitti gargaaramtanii tajaajila akka ’email fi Facebook’ fayyadamtan yeroo jalqaba teessoo ‘E-mail’ fi ‘password’ barreessitan Keyboard sikriini kompiteera irraa kan ‘virtual keyboard’ jedhamu fayyadamaa. ‘Virtual keyboard’ banuuf Eega ‘Start’ tuqxan booda ‘virtual keyboard’ jechuun barreessaati ‘search’ ka jedhu tuquun banaa.

16. Yoo lakkoofsa mobilaa akkaawuntii facebook yookin E-mail irratti hiitanii jirtan taate, dhaabbanni tajaajila bilbilaa isiniif kennu akkaawunti yookiin email keessan isin jalaa banuu ni danda’a, yoo seeraa dimokraasi kan hin hordofne taate kanaafu lakkofsa mobila facebook fi email ti hidhuun gama kanaan miidhaa ni qaba. Teessoo email qofa hidhaa yoo ka shakkitan taate. ……. ITTI FUFA

By Oromo and Technology

Comments

comments

Haala Facebook Keessan itti Tikffatan

| Slider |
About The Author
-