Haala Akkaawuntii Administrator Pasword itti jijjiirtan

Haala Akkaawuntii Administrator Password itti jijjiirtan


Haa jennu mee Kompiteera keessan keessa Akkaawuntii ‘Administrator’ fi ‘Test’ jedhamutu jira. Akkaawuntiin lamaanuu password dhaan kan hidhamaniidha, akka tasaa ta’ee ‘password’ akkaawuntii ‘Test’ jedhamuu kana yoo dagattan, garuu ‘password’ akkaawuntii ‘Administrator’ san yoo kan beektan ta’e. Haala armaab gadii kanaan akkaawuntii ‘Administrator’ saniin seentanii akkaawuntii ‘Test’ jedhamu kan ‘password’ isaa dagattan san, password haarayatti jijjiiruu ni dandeessu. Gabaabumatti akkaawuntii ‘Administrator’ seentanii yoo ‘password’ akkaawuntii biroo jijjiiruu barbaaddan akka armaan gadii kanatti raawwadhaa.

13714503_1085574811535127_137547097_n1. ‘Start’ tuqaatii ‘My Computer’ irratti ‘Right Click’ gochuun ‘Manage’ kan jedhu tuqaa

 

 

 

 

 

13692403_1085575008201774_1255563027_o

 

2. ‘Local Users and Groups’ kan jedhu tuqaa
13692403_1085575008201774_1255563027_o (1)
13709452_1085576858201589_1178093909_o3. ‘Users’ kan jedhu tuqaa
13662460_1085577228201552_919077386_o4. Fakkeenyaaf akkaawuntii ‘Test’ jedhamuuf ‘password’ jijjiiruu yoo barbaaddan akkaawuntii ‘Test’ jedhamu san irratti ‘Right Click’ tuqaa booda ammoo ‘Set password’ kan jedhu tuqaa
13692144_1085580944867847_1551647332_o5. ‘Proceed’ kan jedhu tuqaa
13717924_1085580864867855_2011021460_o6. Sanduuqa ‘New Password’ fi ‘Confirm Password’ jedhu keessatti ‘password’ gara itti jijjiiru barbaaddan itti guutaa, fakkeenyaaf yoo ‘password’ oromo jedhamutti jijjiiruu barbaaddan, sanduuqa lamaan keessatti oromo kan jedhu barreessaati xummura irratti ‘OK’ kan jedhu tuqaa. XUMMURTANII JIRTU
13689567_1085588624867079_2041782383_nCommand Prompt’ fayyadamuun salpamatti waan armaan olitti ibsame sekondii 15 keesaatti akka armaan gadiitti raawwachuu ni dandeessu. Jalqaba ‘Command Prompt’ banuuf ‘Keyboard’ keessan irratti mallattoo ‘windoow’ fi qubee ‘R’ wal bira gadi qabuun, booda sanduuqa ‘RUN’ keessatti ‘CMD’ jechuun eega barreesitan booda ‘OK’ kan jedhu tuqaa, booda ‘Command Prompt’ isiniif banama. Akkasumas karaa biraan ‘Command Prompt’ banuuf ‘Start’ eega tuqxan booda sanduuqa barbaacha keessatti ‘CMD’ jechuum barreessa, booda ‘Command Prompt’ yeroo isiniif dhufu tuqaatii banaa. Eega ‘Command Prompt’ bantan booda koodi armaan gadii kana barreessuun ‘keyboard’ irratti ‘Enter’ tuqaa. Koodinis- net user Eega koodi armaab olii barreesitanii ‘keyboard’ irratti ‘enter’ tuqxan booda, maqaan akkaawuntiwwan kompiteera keessan keessa jiran hunduu isiniif dhufa., akkaawuntiin isin password jijjiiruu barbaaddaniif yoo kan maqaan isaa ‘Test’ jedhamu taate fi password isin itti jijjiiruu barbaaddan ammoo oromo kan jedhuttu yoo taate akka armaan gadii kanatti koodi barreessaati ‘keyboard’ irratti ‘enter’ kan jedhu tuqaa. net user test oromo Xummurtanii jirtu, akka suura armaan gadii kanatti raawwattu.

 

Comments

comments

Haala Akkaawuntii Administrator Pasword itti jijjiirtan

| WINDOWS |
About The Author
-