Digital – Analog

Digital – Analog


Koompitera keessani irratti qaawwa USB Flash Drive itti suuqani fi qaawwa Headphone itti suuqan argitaanirtu ta’a.
Qaawwi USB Flash Drive faayidaan isaa maali ?. Akkamiti tajaajila kenna, kompiitera dabalatee meeshaalee electroniksi yeroo bantanii laaltan wantoota electroniksi ta’an heddu uf keessaa qabu, wantoonni kunniin wal utubanii odeefannoo wal jijjiiraa hojjatu. Gama biraatin kompiitara yeroo isin fayyadamtan, kompiteerichi waan isin barbaadan hubatee deebi isiniif kennu qaba, fakkenyaaf facebook fayyadamuu yoo barbaaddan browser bantanii www.facebook.com jettani facebook bantani booda ammoo facebook irratti Suuraa ol-suuqxan(upload) yoo barbaaddan “chat” gootu.
Sochii isin facebook irratti gootan, yeroo isin facebook jettanii barreesitan facebook isiniif baname, yeroo isin photo je jedhu tuqxan suuraan isiniif banamu. Kompitarri akkamiti waan isin barbaaddan kanniin akka isin barbaaddanitti isiniif raawwata ?.
Ilmi namaa walii galuudhaaf Qooqa Afaanii fayyadama.
Akkuma kana qaamonni elektroniksii kan wal irratti ijaaramanii wal utubanii odeefannoon wal jijjiirrudhaan walitti dabalamanii Kompitara uuuman wanta isin barbaaddan akka isin barbaaddaniti raawwachudhaaf afaan walii galanii odeefannoo ittiin wal jijjiirantu jira.
Afaan kun “digital signal” Afaan Oromootiin mallattoo dijitaala jechuudha.
Afaan ilma namaa qubeedhaan bakka bu’a, fakkenyaaf oromoo qubee afaan oromootiin barreefama.
Afaan dijitaalaa ammoo lakkoofsa ‘1 fi 0’ qofaan barreefama. Meeshaaleen electroniksi kompitara keessaatti argaman odeefannoon isaan wal jijjiiran lakkoofsa ‘1 fi 0’ dhaani. Fakkeenyaf isin maqaa keessan ‘Abdi’ jettanii yennaa keyboard irratti barreesitan, qaamonnii elektroniksi kompitara ammoo maqaa keessan san Afaan dijitaalatiin ‘10101010110010000101001010101010010’ bifa kana fakkaatuun walitti haasahuun odeefannoo isin jecha keyboard irratti barreesitan san waliif dabarsu jechuudha.
Qaamonni electroniksi kunniin heddudha, kan yaadannoo kuusu( Memory), Kan waan isin keyboard dhaan barreesitan waan isin mouse kessaniin tuquun ajaja itti kennitan hiikkaa afaan dijitaalati hiikee qaamota elektroniksi biraaf dabasru (Processor) kan akka isiniif galuutti fakkii fi viidiyoodhaan isinitti agarsiisu(Screen),kan waan ittiin barreesitan(keyboard), fi qaamota biros.
2.Mallattoo Anaaloogii(Analog Signal) – Mallattoo analoogi jechuun karaa salphaan Mallattoo sochii jechuudha, fakkenyaaf ilmi namaa gurraan waa dhagahuu ka danda’eef, gurraa keenna keessaa dibbee sagaleettu jira, dibbeen sagalee kun yeroo dhiibbaan qilleensaa kan sochii wantoota naannoo isaattii argamaniin uummameen rukutamuu dhagahuu dandeenna jechuudha. Namni osoo hafuura hin baafatiin yoo haasahe hasaha isaa san namni biraa dhagahuu hin danda’u sababni hafuurri afaan isaa keessaa bahee dhiibbaa sagalee uumuudhaan gurraa nama isa dhageefataa jiruu san seenee dibbee sagalee rukutuu qaba.
Akkuma beekkamu dibbeen yeroo rukutamtu ni hollatti, hollannaa kanatu sagaleetti jijjirama jechuudha.
Sagaleen Afaan namaati baate gara gurra keenyaa dhufu sagalee anaaloogi jedhama.
Namni nutti haasahu sun yeroo haasahu hafuura baasa, hafuurri qillensaa afaan isaati bahu gurra kenna seene dibbee teenna rukuta, dibbeen ammoo yeroo tokko ol yeroo tokko gadi jedha saffisaan hollatti, sochii uumti jechuudha.
[WANTI ISIN JETTAN KIJIBA, AKKAMITTI NAMNI GAARA GUBBAA DHAABATEE FAGEENYA FAGOO IRRATTI YEROO LALLABU NAMNI BIRA ISA DHAGAHA REE, EEGA WAL DHAGAHUUN DHIIBBAA HAFUURA AFAANI BAHU IRRATTI HUNDAA’E, SILAAFU NAMNI DHIIBBAA HAFUURA XIQQAA UUMA DHIUBBAAN XIQQAAN KUN AKKAMITTI DEEME NAMA FAGOO JIRU DIBBEE GURRA ISAA RUKUTA ?. INNI BIRAA AMMOO GAARA GUBBAA DHAABATEE SIRRITI HARGANEE DHIIBBAA QILLEENSAA GUDDAA BAASE, NAMNI LAFA JIRU MAALIF ISA HIN DHAGEENERE ?].
Deebiin gaafi kaannini.
Namnii yeroo haasahu hafuura qillensaa Afaani baafata, qilleensi afaani bahu kun qilleensa naanno sanitti argaman dhiiba, qileensi sunis qilleensaa itti aanu dhiiba, akkanumati wal dhiiba nama dhageefataa jiru bira gahu, yeroo qilleensii wal dhiibu kana Danbalii burqiisu, Danbaliin walitti bu’iinsa qilleensaatiin namicha afaan isaatiin haasahu irraa ka’e boca geengoo qabuun namicha akka hundhuura irra jiruuttii gara naannawa isaa bittinaaha, danbaliin xiqqaata deema bakka danbaliin kun gahe namni jiru waan namichi haasahe dhagahuu ni danda’a, ka danbaliin isa hin dhaqqabin ammoo dhagahuu hin danda’u.
Bifuma wal fakkaatuun kompitara fi mobila Irratti airphone suquun sagalee dhageenna.
Kanaan dura Akkamiti airphone akka hojjatu page keenna irrati maxxansinee jira, of duuba deebi’uun ilaala.
3dsoundGara ijoo dubbii yeroo deebinu.
Kompitarri keessan qaawwa USB fi Headphone addaan qaba, qaawwa USB sanitti airphone suqxani dhageefachuun hin danda’amu sababni qaawwi USB Mallatto Dijitaala(digital signal) qofa beeka, kanaafu yoo qaawwa saniitti airphone suqxanii sagalee dhageeffachuu barbaaddan meeshaa(adapter) mallattoo dijitaalaa gara mallattoo anaalogi jijjiiru isin barbaachisa.

usb-sound-audio1_original

Akka fakenyaati meeshaan suuraa irratti argitan kun 3D SOUND jedhama, innis mallattoo dijitaala gara mallattoo Anaaloogii isiniif jijjiira, booda airphone keessan itti suqxanii fayyadamu ni danddeettu. HUBAACHIISA- Namoonni qaawwii(headphone port) airphone kompitara keessanii isiniif hojjachuu dide filanno 4 qabdu. 1. Qaawwa(headphone port) san hojjachuu/hojjachiisuu. 2.kompiteeroota muraasa irratti malli hojjatu, software “realtake sound driver” jedhamu kompitara irratti fe’a, software kana fayyadamuun qaawwa lamaan kan headphone fi kan mic wal jijjiirsisuu. 3. Meshaan akka suuraa irra jiruu batattani fayyadamuu. 4. Airphone bluethooth dhaan hojjatu bitachuun, compitera keessaniin bluethooth dhaan wal qunnamsistanii kompitara keessan irraa haga fageenya meetira 15 gahu fagaattanii dhageefachuu ni dandeettu. 《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》 Barruu kana irraa waan hedduu barattan jennee abdanna.

 

Comments

comments

Digital – Analog

| Slider, WINDOWS |
About The Author
-