Haala Akkaawuntii Administrator Password itti jijjiirtan Haa jennu mee Kompiteera keessan keessa Akkaawuntii ‘Administrator’ fi ‘Test’ jedhamutu jira. Akkaawuntiin lamaanuu password dhaan kan hidhamaniidha, akka tasaa ta’ee ‘password’ akkaawuntii ‘Test’ jedhamuu kana yoo dagattan, garuu ‘password’ akkaawuntii ‘Administrator’ san yoo kan beektan ta’e. Haala armaab gadii kanaan akkaawuntii ‘Administrator’ saniin seentanii akkaawuntii ‘Test’ jedhamu kan […]

Read more

Kana Quba Qabduu Laata? Kompiteera keessan keessaa faayilii wahii yennaa balleesitan(permanently delleted,shift+dellete) yooka tasa isin jalaa haaqame faayilichi koompiteera keessaan keessaa akka hin haaqamne, softweeroota akkaakuu ‘file recovery software’ jedhaman gargaaramuun faayili isin jalaa haqame deebifachuu ni dandeessuu. USB Flash Drive fi Miimoorii Kaardii keessan faayili wahii yoo keessaa haqxan yookiin isin jalaa haqame, USB […]

Read more

Password Cabsuun Maal Jechuudha ? Password Cabsuu jechi jedhu jecha walii galaatti Himni kun weebsaayitoota,faayiliwwan fi meeshaale elektroniksii password dhaan cufaman hundaaf akka garagaraatti hiikkama. Password akkaawuntii Facebook cabsuu, email gmail cabsuu, akkaawuntii weebsaayiti tokko irra jiru cabsuu, password iphone cabsuu, password mobila android Cabsuu. …fi kkf Password cabsuu jechuun maal jechuudha ? Fakkeenyaaf mobilli […]

Read more

Digital – Analog Koompitera keessani irratti qaawwa USB Flash Drive itti suuqani fi qaawwa Headphone itti suuqan argitaanirtu ta’a. Qaawwi USB Flash Drive faayidaan isaa maali ?. Akkamiti tajaajila kenna, kompiitera dabalatee meeshaalee electroniksi yeroo bantanii laaltan wantoota electroniksi ta’an heddu uf keessaa qabu, wantoonni kunniin wal utubanii odeefannoo wal jijjiiraa hojjatu. Gama biraatin kompiitara […]

Read more

Koompiwtara Keessan Yeroon Ajajuu Koomputera Keessan Daqiiqaa Yookiin Sa’a Murtaahe Booda Akka Ofii Isaati Uf Cufuu(Shutdown) Yookiin Ofii Issati Akka Irra Deebi’e Uf Banu(Restart) Yookiin Ofii Isaati Akka Log Off Uf Godhu Gochuu ni barbaadanii? Yoo kan Barbaaddan tahe Akka Armaan Gadii kanatti Raawwadhaa ykn sirreeffadhaa. maalif yoo jettan yeroo hedduu namoonni hedduun osoo fayyadamuutti jiran […]

Read more

Bilisaan Wanti Dhufu Hin Jiru -Nothing Comes Of Free Software antivirus bilisaa Avg Antivirus jedhaamu ni beektuu ? Itti fayyadamaa jirtu ?, akkuma softweerota hedduu software kunis data heddu kan eenyummaa keessan ibsu akka isin jalaa funaannatu ni beektu ?. Data kun odeefannoollee enyummaa kessan isbu kanneen akka sadarkaa barnootaa, hagam qabeenya akka qabdan,amantii keessan,kitaaba […]

Read more

Jaanjeesitoota Facebook Irraa Jaanjeesitoota Facebook irraa osoo siyaasa hin baratin yookiin muxannoodhaan siyaasa hin horatin ka gaafa barbaadan tokkummaa leellisan ka gaafa barbaadan oromoo addaan kukkutan, wantii isaan kaleessa vidiyoo uf waraabani dubbatan fi wanti hardha vidiyoo uf waraabani dubbatan kan wal falleessu, jaanjeesitoota fuula(page) facebook banatani uf dhooysanii akka barbaadanitti yaada barbaadan ol baasan […]

Read more

Microsoft Mathematics Barattoonni High school,College fi University barumsa heerreegaa irratti cimuu yoo barbaaddan software herreega hojjatanitti gargaaramtani abbaa herreegaa ta’u ni dandeettu. Software herreega(mathematics) hojjatan keessa inni itti fayyadamaaf salphaa ta’e Microsoft Mathematics dha. Microsoft Mathematics fayyadamuun Calculus I,Calculus II,Linear Aljebra,Trigonometry,Statistics fi akkasumas hima(equation) tokko 2D fi 3D dhaan Graafi kaasuu ni dandeettu. HUBAACHIISA– software […]

Read more

Mobila YKN komputera keessaatti faayiliilee keessan akka namoonni biroo hin garretti dhooysuu Mobila yookiin komputera keessaatti faayilii akka isin jalaa namni tokko akka hin argine gochuuf application fi Softweerota adda addaa fayyadamuun password dhaan hiitu. Namnnoonni iphone fi kompitara keessatti fayyadamtan dhookfachuu ni dandeettu. Garu namoonni Samsung yookin mobila android fayyadamtan application kamiyyuu kan waa […]

Read more

IDM Akkamiti Hojjata Akkuma Ujjumoo Bishaani Kessaan Bishaan Taanki Guuddicha Keessatti Kuffame Irraa Ka’e Sululaa,Magaalota,Baadiyaa Fi Bakkeewwan Adda Addaa Keessa Darbe Mana Manatti Gahu Booda “Boonbaa” Keessaan waraabattani Dhugdu, Bakka Taankarii Bishaan Irraa Kah’u san Bishaan Kan Dhiibuu Motoora Bishaanitii, Kanaafu Yoo Motoorrii Bishaani Sun HUmna Guddaa Qabaate Bishaan Guddaatu Saffisa Guddaan Gara Mana Keennaa […]

Read more