Haala Odeefannowwan suuran dhaan Deegaramanii Marsariitii/Internet Google irratti maxanfaman Beeku. Yeroo tokko tokko odeefannowwan adda addaa suuraadhaan deeggaramanii toorawwan interneeta irratti ni maxxanfamu, suuraan maxxanfamee fi odeefannoon barreefamaan dhihaate akka wal deeggaruu fi wal dhugoomsu akkamitti beektu ? Fakkeenyaaf kanaan dura marsaariiti ethiopian broadcasting corporatiin(ebc) irratti istaadiyaami biyya Raashiyaa keessatti ijaaramaa jiru suuraa isaa fayyadamuun, […]

Read more

FBC/FBK Hanna fi kijiba isaa itti fufe FBC/FBK Hanna fi kijiba isaa itti fufe FBC/FBK Hanna fi kijiba isaa itti fufe  

Read more

Boolli liqinfamaan akkamiti uummama ? Yeroo hedduu hawaasni keenna balaawwan haala uummamaatiin ummaman ilaalchise ilaalchawwan fi yaada hubannaa duubatti hafumaa calaqqisisaniin ibsa. Akka fakkeenyaatti balaa lafti dhommoquun boolla xiillaa qabuu uumtu, kan afaan ingliiziitiin ‘Sinkhole’ jedhamu ilaalchise miidiyaa hawaasummaa akka Facebook irratti suuraa yookiin viidiyoo balaa kanaa Yeroo argan sababa balaa kanaa maal akka ta’e […]

Read more

This video is hosted on this server

Read more