Facebook Friend Remover PRO (Afaan Oromo) Facebook Friend Remover PRO (Afaan Oromo)

Read more

Downloading useful Applications/Softwares for Mac (Afaan Oromo)

Read more

Apple MacBook Pro 13 inch with Retina Display 2015 :Unboxing (Afaan Oromoo) Apple MacBook Pro 13 inch with Retina Display 2015 :Unboxing (Afaan Oromoo) on Oromo and Technology.

Read more

FBC/FBK Hanna fi kijiba isaa itti fufe FBC/FBK Hanna fi kijiba isaa itti fufe FBC/FBK Hanna fi kijiba isaa itti fufe  

Read more

Kana Quba Qabduu Laata? Kompiteera keessan keessaa faayilii wahii yennaa balleesitan(permanently delleted,shift+dellete) yooka tasa isin jalaa haaqame faayilichi koompiteera keessaan keessaa akka hin haaqamne, softweeroota akkaakuu ‘file recovery software’ jedhaman gargaaramuun faayili isin jalaa haqame deebifachuu ni dandeessuu. USB Flash Drive fi Miimoorii Kaardii keessan faayili wahii yoo keessaa haqxan yookiin isin jalaa haqame, USB […]

Read more

Boolli liqinfamaan akkamiti uummama ? Yeroo hedduu hawaasni keenna balaawwan haala uummamaatiin ummaman ilaalchise ilaalchawwan fi yaada hubannaa duubatti hafumaa calaqqisisaniin ibsa. Akka fakkeenyaatti balaa lafti dhommoquun boolla xiillaa qabuu uumtu, kan afaan ingliiziitiin ‘Sinkhole’ jedhamu ilaalchise miidiyaa hawaasummaa akka Facebook irratti suuraa yookiin viidiyoo balaa kanaa Yeroo argan sababa balaa kanaa maal akka ta’e […]

Read more

Haala Facebook Keessan itti Tikffatan Faaydaa fi Ciminna of eegannoo gubbaa kaasee hanga jalaatti, of eegannoowwan yennaa toora facebook fayyadamtan raawwachuu qabdan akka armaan gadiitti tarreefaman. HUBACHIISA– of eegannoowwan tartiibaan kaahaman, gubbaa irraa kaasee hanga gadiiti ciminna akka uf eegannoo gochuu barbaadaniitti kan barreefamaniidha. 1. Password facebook fi E-mail keessan lakkofaa bilbila keesaani(lakkoofa bilbilaa kamiyyuu) […]

Read more

Password Cabsuun Maal Jechuudha ? Password Cabsuu jechi jedhu jecha walii galaatti Himni kun weebsaayitoota,faayiliwwan fi meeshaale elektroniksii password dhaan cufaman hundaaf akka garagaraatti hiikkama. Password akkaawuntii Facebook cabsuu, email gmail cabsuu, akkaawuntii weebsaayiti tokko irra jiru cabsuu, password iphone cabsuu, password mobila android Cabsuu. …fi kkf Password cabsuu jechuun maal jechuudha ? Fakkeenyaaf mobilli […]

Read more

 Karoota sadiin Password Facebook keessanii isin jalaa itti hatamu. 1.Mala Hawaasummaa(Social Engineering) Malli kun salphamatti dadhabinna keessanitti fayyadamuun akkaawuntii Facebook keessan banani seenu jechuudha, innis maloot heddu uf keessaa qaba muraasni isaani -password keessan tilmaamu, kunis lakkoofsa bilbila keessan itti yaalu,lakkoofsa bilbila keessan email facebook sanitti yaalu -Forget password ka jedhuun filannoowwan facebook fiduun isin fakkaatanii odeefannoolle keessan itti […]

Read more

Odeefannoo Lakkoofsa Bilbilaa Namni isin eenyummaa isaa hin beekne lakkofsa bilbilaa isin hin beekneen yoo isinitti bilbile yookin ergaa(sms) isinii yoo erge, lakkofsi ittiin isiniif bilbilame yookiin ergaan ittiin isiniif ergame kan eennu akka ta’e beekuu ni barbaaddu ?. mala filatamaa ta’een tartiibaan isiiniif barreessinee jirra, lakkofsa tokko irratti ka barrefame mala hunda caala filatamaa […]

Read more