Downloading useful Applications/Softwares for Mac (Afaan Oromo)

Read more

Apple MacBook Pro 13 inch with Retina Display 2015 :Unboxing (Afaan Oromoo) Apple MacBook Pro 13 inch with Retina Display 2015 :Unboxing (Afaan Oromoo) on Oromo and Technology.

Read more

Password Cabsuun Maal Jechuudha ? Password Cabsuu jechi jedhu jecha walii galaatti Himni kun weebsaayitoota,faayiliwwan fi meeshaale elektroniksii password dhaan cufaman hundaaf akka garagaraatti hiikkama. Password akkaawuntii Facebook cabsuu, email gmail cabsuu, akkaawuntii weebsaayiti tokko irra jiru cabsuu, password iphone cabsuu, password mobila android Cabsuu. …fi kkf Password cabsuu jechuun maal jechuudha ? Fakkeenyaaf mobilli […]

Read more

 Karoota sadiin Password Facebook keessanii isin jalaa itti hatamu. 1.Mala Hawaasummaa(Social Engineering) Malli kun salphamatti dadhabinna keessanitti fayyadamuun akkaawuntii Facebook keessan banani seenu jechuudha, innis maloot heddu uf keessaa qaba muraasni isaani -password keessan tilmaamu, kunis lakkoofsa bilbila keessan itti yaalu,lakkoofsa bilbila keessan email facebook sanitti yaalu -Forget password ka jedhuun filannoowwan facebook fiduun isin fakkaatanii odeefannoolle keessan itti […]

Read more

Bilisaan Wanti Dhufu Hin Jiru -Nothing Comes Of Free Software antivirus bilisaa Avg Antivirus jedhaamu ni beektuu ? Itti fayyadamaa jirtu ?, akkuma softweerota hedduu software kunis data heddu kan eenyummaa keessan ibsu akka isin jalaa funaannatu ni beektu ?. Data kun odeefannoollee enyummaa kessan isbu kanneen akka sadarkaa barnootaa, hagam qabeenya akka qabdan,amantii keessan,kitaaba […]

Read more