Facebook Friend Remover PRO (Afaan Oromo) Facebook Friend Remover PRO (Afaan Oromo)

Read more

Haala Odeefannowwan suuran dhaan Deegaramanii Marsariitii/Internet Google irratti maxanfaman Beeku. Yeroo tokko tokko odeefannowwan adda addaa suuraadhaan deeggaramanii toorawwan interneeta irratti ni maxxanfamu, suuraan maxxanfamee fi odeefannoon barreefamaan dhihaate akka wal deeggaruu fi wal dhugoomsu akkamitti beektu ? Fakkeenyaaf kanaan dura marsaariiti ethiopian broadcasting corporatiin(ebc) irratti istaadiyaami biyya Raashiyaa keessatti ijaaramaa jiru suuraa isaa fayyadamuun, […]

Read more

Akeekkachiisa Mobaayilaa keessaniin lakkoofsa Biyya alaatiin ergaa(sms) afaan ingiliiziitiin akka armaan gadii kana yookiin bifuma kana fakkaatu isini gahee jiraa ? “hi Waaqoo T call me urgent please “0017675021961” Ergaan kun maamila keenna kan Waaqoo jedhamuuf kan ergame dha innis deebisee nuuf erge, wanti kun maali naaf hin galle jechuun nu gaafate. akkuma argaa jirtan […]

Read more

Password Cabsuun Maal Jechuudha ? Password Cabsuu jechi jedhu jecha walii galaatti Himni kun weebsaayitoota,faayiliwwan fi meeshaale elektroniksii password dhaan cufaman hundaaf akka garagaraatti hiikkama. Password akkaawuntii Facebook cabsuu, email gmail cabsuu, akkaawuntii weebsaayiti tokko irra jiru cabsuu, password iphone cabsuu, password mobila android Cabsuu. …fi kkf Password cabsuu jechuun maal jechuudha ? Fakkeenyaaf mobilli […]

Read more

 Karoota sadiin Password Facebook keessanii isin jalaa itti hatamu. 1.Mala Hawaasummaa(Social Engineering) Malli kun salphamatti dadhabinna keessanitti fayyadamuun akkaawuntii Facebook keessan banani seenu jechuudha, innis maloot heddu uf keessaa qaba muraasni isaani -password keessan tilmaamu, kunis lakkoofsa bilbila keessan itti yaalu,lakkoofsa bilbila keessan email facebook sanitti yaalu -Forget password ka jedhuun filannoowwan facebook fiduun isin fakkaatanii odeefannoolle keessan itti […]

Read more

Odeefannoo Lakkoofsa Bilbilaa Namni isin eenyummaa isaa hin beekne lakkofsa bilbilaa isin hin beekneen yoo isinitti bilbile yookin ergaa(sms) isinii yoo erge, lakkofsi ittiin isiniif bilbilame yookiin ergaan ittiin isiniif ergame kan eennu akka ta’e beekuu ni barbaaddu ?. mala filatamaa ta’een tartiibaan isiiniif barreessinee jirra, lakkofsa tokko irratti ka barrefame mala hunda caala filatamaa […]

Read more

Dinnicha Irraa Elekrikii Akkamiti Burqisiisu dandeenna ? Kana beeytuu laata? Fuduraa Fi Kuduraa Addaa Addaa Irraa Anniisaa Elektrikii Burqisuusun ni Danda’ama. Sababni Isaas Fuduraa Fi Kuduraa Keessa Wantoota Eelektroni ykn electron and pruton jedhaman(+,-) Of Keessaa Qaban Kanneen Akka:- * Bishaan * Sukkaara(Shugar) * Staarchii * Foosfarik Asiidi(H3PO4) * Siitrik Asiidii(C6H8O7) * Albudoota Biroo * […]

Read more

WARNING! WARNING! WARNING! Maxxansaawwan Keenna Hedduun Deebii Gaafi Hordoftoota Keenna Nu Gaafataniidha. Tibbana Kana Gaafi Hordofaan Keenna Biyya Ingiliizi Irraa Nu Gaafate, Gaafin Isaa Fi Deebin Gaafi Isaa Akka Itti Aanutti. Akkaawuntii Facebook Isaa Tajaajila Email Yahoo.com Dhaan Banate, Email Isaas Gaafa Jalqaba Oromiyaa Jiru Banate Teessoon Email isaa [email protected], Teessooma Email Kanaan Akkaawuntii Facebook Banatee […]

Read more

Microsoft Mathematics Barattoonni High school,College fi University barumsa heerreegaa irratti cimuu yoo barbaaddan software herreega hojjatanitti gargaaramtani abbaa herreegaa ta’u ni dandeettu. Software herreega(mathematics) hojjatan keessa inni itti fayyadamaaf salphaa ta’e Microsoft Mathematics dha. Microsoft Mathematics fayyadamuun Calculus I,Calculus II,Linear Aljebra,Trigonometry,Statistics fi akkasumas hima(equation) tokko 2D fi 3D dhaan Graafi kaasuu ni dandeettu. HUBAACHIISA– software […]

Read more

Compiteronni of duraaf dachaa 1000 saffisa qaban hojjatamuufi Yeroo Ammaa Compiterri Nu Fayyadmnu Kessaa Hojii Wal Xaxaa Herreegaa Hojjachuun Akka Compiterri Wanta Nu Barbaannu Nuu Hojjatu Kan Godhu Semi Conductor “Silicon Chip” Dha. Garu Qorattooni Carnegie Mellon,University Stanford fi University California Argannoo Haraya Argataniin, Chip Haaraya Nano-Engineered Computing Systems Technology (N3XT) Jedhamu Uumanii Jiru. Isaniis […]

Read more