Akeekkachiisa Mobaayilaa keessaniin lakkoofsa Biyya alaatiin ergaa(sms) afaan ingiliiziitiin akka armaan gadii kana yookiin bifuma kana fakkaatu isini gahee jiraa ? “hi Waaqoo T call me urgent please “0017675021961” Ergaan kun maamila keenna kan Waaqoo jedhamuuf kan ergame dha innis deebisee nuuf erge, wanti kun maali naaf hin galle jechuun nu gaafate. akkuma argaa jirtan […]

Read more

Password Cabsuun Maal Jechuudha ? Password Cabsuu jechi jedhu jecha walii galaatti Himni kun weebsaayitoota,faayiliwwan fi meeshaale elektroniksii password dhaan cufaman hundaaf akka garagaraatti hiikkama. Password akkaawuntii Facebook cabsuu, email gmail cabsuu, akkaawuntii weebsaayiti tokko irra jiru cabsuu, password iphone cabsuu, password mobila android Cabsuu. …fi kkf Password cabsuu jechuun maal jechuudha ? Fakkeenyaaf mobilli […]

Read more

 Karoota sadiin Password Facebook keessanii isin jalaa itti hatamu. 1.Mala Hawaasummaa(Social Engineering) Malli kun salphamatti dadhabinna keessanitti fayyadamuun akkaawuntii Facebook keessan banani seenu jechuudha, innis maloot heddu uf keessaa qaba muraasni isaani -password keessan tilmaamu, kunis lakkoofsa bilbila keessan itti yaalu,lakkoofsa bilbila keessan email facebook sanitti yaalu -Forget password ka jedhuun filannoowwan facebook fiduun isin fakkaatanii odeefannoolle keessan itti […]

Read more

Odeefannoo Lakkoofsa Bilbilaa Namni isin eenyummaa isaa hin beekne lakkofsa bilbilaa isin hin beekneen yoo isinitti bilbile yookin ergaa(sms) isinii yoo erge, lakkofsi ittiin isiniif bilbilame yookiin ergaan ittiin isiniif ergame kan eennu akka ta’e beekuu ni barbaaddu ?. mala filatamaa ta’een tartiibaan isiiniif barreessinee jirra, lakkofsa tokko irratti ka barrefame mala hunda caala filatamaa […]

Read more

Samsung Galaxy S7 Edge Unboxing, Setup & First Look Afaan Oromo

Read more

Jaanjeesitoota Facebook Irraa Jaanjeesitoota Facebook irraa osoo siyaasa hin baratin yookiin muxannoodhaan siyaasa hin horatin ka gaafa barbaadan tokkummaa leellisan ka gaafa barbaadan oromoo addaan kukkutan, wantii isaan kaleessa vidiyoo uf waraabani dubbatan fi wanti hardha vidiyoo uf waraabani dubbatan kan wal falleessu, jaanjeesitoota fuula(page) facebook banatani uf dhooysanii akka barbaadanitti yaada barbaadan ol baasan […]

Read more

Microsoft Mathematics Barattoonni High school,College fi University barumsa heerreegaa irratti cimuu yoo barbaaddan software herreega hojjatanitti gargaaramtani abbaa herreegaa ta’u ni dandeettu. Software herreega(mathematics) hojjatan keessa inni itti fayyadamaaf salphaa ta’e Microsoft Mathematics dha. Microsoft Mathematics fayyadamuun Calculus I,Calculus II,Linear Aljebra,Trigonometry,Statistics fi akkasumas hima(equation) tokko 2D fi 3D dhaan Graafi kaasuu ni dandeettu. HUBAACHIISA– software […]

Read more

Mobila YKN komputera keessaatti faayiliilee keessan akka namoonni biroo hin garretti dhooysuu Mobila yookiin komputera keessaatti faayilii akka isin jalaa namni tokko akka hin argine gochuuf application fi Softweerota adda addaa fayyadamuun password dhaan hiitu. Namnnoonni iphone fi kompitara keessatti fayyadamtan dhookfachuu ni dandeettu. Garu namoonni Samsung yookin mobila android fayyadamtan application kamiyyuu kan waa […]

Read more

QARSHII XIQQAAN FACEBOOK YEROO DHEERAA FAYYADAMUU ——————————————————————————————– Yeroo Facebook Fayyadamtan Qarshii Isinitti lakkaaya yoo jiraate, Qarshii Muraasaan Yeroo Dheeraa Fayyadamuu Ni Barbaaduu ? Garuu Akkamiti ? Wantoota Lamaan Armaan Gadii Kana Raawwadhaa 1.Mobili keessan auto update akka of hin goone backgroud data limit godhaa, applicationwan akka dropbox kan auto upload godhan, akka wifi qofa irratti […]

Read more