Boolli liqinfamaan akkamiti uummama ?

Boolli liqinfamaan akkamiti uummama ?


CA_Sinkhole_BM_20160412_16x9_992

Yeroo hedduu hawaasni keenna balaawwan haala uummamaatiin ummaman ilaalchise ilaalchawwan fi yaada hubannaa duubatti hafumaa calaqqisisaniin ibsa.
Akka fakkeenyaatti balaa lafti dhommoquun boolla xiillaa qabuu uumtu, kan afaan ingliiziitiin
‘Sinkhole’ jedhamu ilaalchise miidiyaa hawaasummaa akka Facebook irratti suuraa yookiin viidiyoo balaa kanaa Yeroo argan sababa balaa kanaa maal akka ta’e hubannoo namoonni qaban hin mul’atan, garu hawaasni faranjii eddoon balaan kun itti muudate jiraatu sabaabni uummama balaa kanaa maal akka ta’e waan beekuuf ilaalchi isaani ilaalcha hawaasni keenna qabu irraa fagoo jira.
Ka’umsii balaa kanaa inni ijoon bishaan lafa jala yaa’u dhakaa salphamatti bishaaniin bulbulamu kan gosoota dhakaa keessaa ‘limstone’ fi ‘granite’ jedhaman bulbuluun bakka jiraani kaasee gara bakka biraa geessa, dhiqama dhakaa lafa jala jiruu dhaqqabsiisa jechuudha, waggoota dhibba hedduun lakkaayamaniif yoo dhiqamni dhakaa lafa jalaa kun itti fufe, bakka jalqaba dhakaan irraa dhiqame sanitti holqa lafa jalaatu uumamma, yeroon booda biyyoon holqa san gubbaa jiru utabamee waan dhaabbataa hin jiraatiniif gara holqichaatti gadi tara yennaa kana boolli kun ni uummama jechuudha.
Odeefannoo dabalataaf maarsariiti kana irraa dubbisaa- http://www.sjrwmd.com/watersupply/howsinkholesform.html

By Oromo and Technology

Comments

comments

Boolli liqinfamaan akkamiti uummama ?

| Slider, Uncategorized |
About The Author
-