Bilisaan Wanti Dhufu Hin Jiru -Nothing Comes Of Free

Bilisaan Wanti Dhufu Hin Jiru -Nothing Comes Of Free


Software antivirus bilisaa Avg Antivirus jedhaamu ni beektuu ? Itti fayyadamaa jirtu ?, akkuma softweerota hedduu software kunis data heddu kan eenyummaa keessan ibsu akka isin jalaa funaannatu ni beektu ?. Data kun odeefannoollee enyummaa kessan isbu kanneen akka sadarkaa barnootaa, hagam qabeenya akka qabdan,amantii keessan,kitaaba isin dubbisuu jaalattan,konkolaata kam akka qabdan,laptopi tam akka qabdan,mobila kam akka qabdan fi odeefannollee hedduu guurata.
Tibbana kana ammoo odeefannoolle kana kubbaniyaale akka Amazon.comFacebook.comGoogle.comAlibaba.comapple.com fi kubbaniyaale birotiif gurgurtaaf dhiheessee jira.
Presdeentiin Ruusiyaa Vlaadmiir putin yeroo tokko Wanti interneeta jedhamu dhaabbata basaastumma amerikaa kan Central Intellegency Agency(CIA) jedhamuun kan ummameedha jechuun dubbate.
Yaadni isaa kun akka dhugaa tahee karaa adda addaatiin argaa jirra. Fakkeenyaf dhaabbanni nageenyummaa amerikaa odeefannoo guuruun beekkamu kan National Security Agency(NSA)
jedhamu guyyaa tokko keessatti odeefannoo data 29 petabyte walitti qabata.

Comments

comments

Bilisaan Wanti Dhufu Hin Jiru -Nothing Comes Of Free

| MAC, Slider, Vimeo, WINDOWS |
About The Author
-