Facebook Friend Remover PRO (Afaan Oromo) Facebook Friend Remover PRO (Afaan Oromo)

Read more

Downloading useful Applications/Softwares for Mac (Afaan Oromo)

Read more

Apple MacBook Pro 13 inch with Retina Display 2015 :Unboxing (Afaan Oromoo) Apple MacBook Pro 13 inch with Retina Display 2015 :Unboxing (Afaan Oromoo) on Oromo and Technology.

Read more

Haala Akkaawuntii Administrator Password itti jijjiirtan Haa jennu mee Kompiteera keessan keessa Akkaawuntii ‘Administrator’ fi ‘Test’ jedhamutu jira. Akkaawuntiin lamaanuu password dhaan kan hidhamaniidha, akka tasaa ta’ee ‘password’ akkaawuntii ‘Test’ jedhamuu kana yoo dagattan, garuu ‘password’ akkaawuntii ‘Administrator’ san yoo kan beektan ta’e. Haala armaab gadii kanaan akkaawuntii ‘Administrator’ saniin seentanii akkaawuntii ‘Test’ jedhamu kan […]

Read more

Haala Odeefannowwan suuran dhaan Deegaramanii Marsariitii/Internet Google irratti maxanfaman Beeku. Yeroo tokko tokko odeefannowwan adda addaa suuraadhaan deeggaramanii toorawwan interneeta irratti ni maxxanfamu, suuraan maxxanfamee fi odeefannoon barreefamaan dhihaate akka wal deeggaruu fi wal dhugoomsu akkamitti beektu ? Fakkeenyaaf kanaan dura marsaariiti ethiopian broadcasting corporatiin(ebc) irratti istaadiyaami biyya Raashiyaa keessatti ijaaramaa jiru suuraa isaa fayyadamuun, […]

Read more

FBC/FBK Hanna fi kijiba isaa itti fufe FBC/FBK Hanna fi kijiba isaa itti fufe FBC/FBK Hanna fi kijiba isaa itti fufe  

Read more

Kana Quba Qabduu Laata? Kompiteera keessan keessaa faayilii wahii yennaa balleesitan(permanently delleted,shift+dellete) yooka tasa isin jalaa haaqame faayilichi koompiteera keessaan keessaa akka hin haaqamne, softweeroota akkaakuu ‘file recovery software’ jedhaman gargaaramuun faayili isin jalaa haqame deebifachuu ni dandeessuu. USB Flash Drive fi Miimoorii Kaardii keessan faayili wahii yoo keessaa haqxan yookiin isin jalaa haqame, USB […]

Read more

Boolli liqinfamaan akkamiti uummama ? Yeroo hedduu hawaasni keenna balaawwan haala uummamaatiin ummaman ilaalchise ilaalchawwan fi yaada hubannaa duubatti hafumaa calaqqisisaniin ibsa. Akka fakkeenyaatti balaa lafti dhommoquun boolla xiillaa qabuu uumtu, kan afaan ingliiziitiin ‘Sinkhole’ jedhamu ilaalchise miidiyaa hawaasummaa akka Facebook irratti suuraa yookiin viidiyoo balaa kanaa Yeroo argan sababa balaa kanaa maal akka ta’e […]

Read more

Haala Facebook Keessan itti Tikffatan Faaydaa fi Ciminna of eegannoo gubbaa kaasee hanga jalaatti, of eegannoowwan yennaa toora facebook fayyadamtan raawwachuu qabdan akka armaan gadiitti tarreefaman. HUBACHIISA– of eegannoowwan tartiibaan kaahaman, gubbaa irraa kaasee hanga gadiiti ciminna akka uf eegannoo gochuu barbaadaniitti kan barreefamaniidha. 1. Password facebook fi E-mail keessan lakkofaa bilbila keesaani(lakkoofa bilbilaa kamiyyuu) […]

Read more

Akeekkachiisa Mobaayilaa keessaniin lakkoofsa Biyya alaatiin ergaa(sms) afaan ingiliiziitiin akka armaan gadii kana yookiin bifuma kana fakkaatu isini gahee jiraa ? “hi Waaqoo T call me urgent please “0017675021961” Ergaan kun maamila keenna kan Waaqoo jedhamuuf kan ergame dha innis deebisee nuuf erge, wanti kun maali naaf hin galle jechuun nu gaafate. akkuma argaa jirtan […]

Read more