Akeekkachiisa

Akeekkachiisa


Mobaayilaa keessaniin lakkoofsa Biyya alaatiin ergaa(sms) afaan ingiliiziitiin akka armaan gadii kana yookiin bifuma kana fakkaatu isini gahee jiraa ? “hi Waaqoo T call me urgent please “0017675021961” Ergaan kun maamila keenna kan Waaqoo jedhamuuf kan ergame dha innis sms-1deebisee nuuf erge, wanti kun maali naaf hin galle jechuun nu gaafate. akkuma argaa jirtan maqaa isaa dhahanii “Waaqoo T” jechuun itti aansani “Dafii lakkoofsa 0017675021961 kana irratti nuuf bilbili” jechuun lakkoofsa 0017675021961 kanaan ergaa(sms) erganiif. Deebiin keenna dhimma kanaan walqabatee akka itti aanutti. Dhimmi kun ‘Sms Spam’ jedhama, innis fedhii keessan malee ergaa(sms) qabiyyee adda addaa qabu gara lakkoofsa bilbila keessani erguu jechuudha. Qabiyyeen ergaa kanaa keessaa muraasni.

1. tikeeti loteeriitu siif bahe, kanaafu nuuf bilbilii akka mallaqa gara bankiitiun siif erginu mari’ana ka jedhu faatu jira, dubbii baanki keessa xummuurri mallaqa baanki isin qabdan isin jalaa saamuutu jira. 2. Dhimma sagaagalummaa fi jaalala fakkeessani deebisi nuuf bilbili.                                   3. Dhimma daddaffiif deebisi nuuf bilbili ka jedhu, kan akka seensa irratti barreessine isa maamila keenna “Waaqoo T” dhaaf ergame san fi ergaa kkf gara lakkoofsa keessani ergu. Ergaan bifa armaan olii fakkaatu kan lakkoofsa biyyoota alaatiin isiniif ergamu hunduu kan “HATTOOTAATI“.

Gama biraatiin sababni hattoonni mala kana fayyadamanii lakkoofsa isiniif erganii,booda lakkoofsa kana irratti nuuf bilbili isiniin jedhani yoo isin lakkoofsa san irratti deebistanii bilbiltan, bilbila kompiteratu isin jalaa kaasee isiniti haasaha, daqiiqaan ammoo lakkaaya jirti. Dubbiin ijoon daqiiqa lakkaayaa jirtu bira jirti, gara lakkoofsa sani yoo bilbiltan mallaqa guddaa isin nyaata. Kunis ta’u ka danda’een, fakkeenyaaf Waaqoon lakkoofsa 0017675021961 irratti deebise yoo bilbile, Waaqoon yoo Finfinnee kan jiraatu taate, Finfinnee keessatti tajaajilli bilbilaa inni fayyadamuu kan Ethio telekoom ti lakkoofsi bilbila Waaqoo kan Ethio teelekoom ti jechuudha, gama biraatiin lakkoofsi kun “0017675021961” ammoo kan kubbaaniyaa biraati( akka qoranetti kan kubbabiyyaa biyya Ingliizi keessatti argamuuti). Kanaafu Waaqoon gara lakkoofsa bilbilaa “0017675021961” yoo bilbile, tajaajiloota kubbaniyoota Ethio teelekoom fi isa biyya Ingliizitti argamuu fayyadama jechuudha, kanaafu mallaqa Waaqoon kaffalu kubbaniyoota lamaan kanniintu addaan qoodata, gatii mallaqa waaqoon kaffaluu qabuulle kubaaniyoota lamaaniin murtaaha jechuudha. Ethio telekoom gara biyya ingliizi waan bilbilteef jedhee mallaqa haga murteesse irraa fudhata. Kubbaaniyaan biyya ingliizi jirus tajaajila kiyya fayyadamtee waan gara Ingliizi bilbilteef mallaqa murtaahe kaffali jedhaan. As biratti kubbaniyaan biyya Ingliizi kun gatii guddaa kaffalchiisa. Mallaqni inni mobila keessa qabu “zeerotti deebiti, deebise yoo guutes nyaachu ni mala”. Kanaafu deebistanii akka hin bilbillees deebistanii akka ergaa(sms) hin ergines.

GAAFII– Maqaa “Waaqoo T” jedhanii barreessuun gara lakkoofsa Waaqoo ergaa(sms) yeroo ergan. Akkamiti lakkoofsi sun kan Waaqoo tahuu beekani, lakkoofsa isaa irratti maqaa isaa barreessani ergan, isinis yoo muudatee jira ta’e maqaa keessan barreessani akka nama isin beeku isinitti fakkatanii jiru ta’a.

DEEBII – Hiroyaan waaqoo tokko mobila isaa irratti lakkoofsa Waaqoo Maqaa “Waaqoo T” jedhuun galmeeffatee(contact saved) jira. Dabalataan hiriyyaan waaqoo sun app wahii mobila isaa irratti fe’ee jira yookiin beekkamti isaa malee app(vaayrasiin) mobila isaa irratti fe’amee jira. App kun ammoo lakkoofsa bilbila fi maqaa mobila keessa jiru hundaa yeroo interneeta argatu gara hattoota ergaa jira jechuudha. Karaa biraatiinis Lakkoofsa fi enyummaa keessan argachuu ni malu, garu karaan irra guddaan itti argatan kan akka armaan oliitti ibsameeti.

Comments

comments

Akeekkachiisa

| ANDROID, Blog, iPHONES |
About The Author
-