ABBAAN QABEENYA FACEBOOK MARK ZUCKERBERG AKKAMITI BILIYEENERA TA’E

ABBAAN QABEENYA FACEBOOK MARK ZUCKERBERG AKKAMITI BILIYEENERA TA’E


 

Facebook jechuun isiinif tajaajila wal qunnamtii hawaasummaati garu kubbaniyoota,jaarmiyaale fi namoota adda addaatiif ammoo bakka ommisha yookiin tajaajila yookiin propaagandaa isaani ummatati beeksifataniidha. Facebook irratti beeksifachufis mallaqa doolara 5$ irraa haga mallaqa doolara miliyoonaan lakayyamuu kubbaaniyyaa facebookiif kaffalu
Abbaan qabeenyaa Kubbaaniyaa facebook yeroo ammaa kana qabeenya mallaqaatiin addunyaa irraa mallaqa biliyoona 41.7 qabaachuun sadarkaa 7ffa irra jira. maddi qabeenyaa isaas tajaajila wal qunnamtii hawaasummaa facebook,whatsup fi instagram dha. Keessattu tajaajilli facebook madda galii guddaadha.
Silaafu isin facebook kaffaltii malee bilisaan fayyadamaa jirtu kanaafu eega isiin mallaqa kaffalaafi hin jiraatin mallaqa biliyoonaan lakkaahamu kana eentu kaffalaafi jira ?.
Yeroo facebook computera irratti fayyadamtan fuula facebook gara mirgaatiin beeksiisota adda addaa tu jira. Fakkeenyaf beeksisa meeshaa oommishaa kubbaniyoota akka Coca Cola, Toyota, Arsenal, BBC, Oromia Media Network, fi kkf.
Akkasumas yeroo facebook keessan logout gootan fuula facebook irratti beeksisa kubbaniyyoota adda addaa argitu.
Kubbaniyooni kunniin Oommishas tahee tajaajila kennan ummatatti beeksifachuf yeroo ammaa kana Chanaali televiziyoona addunyaa irra hundaa caala hordoftoota kan qabu tajaajila walqunnamtii hawaasummaa facebook waan ta’ef. Facebook tti fayyadamuun tajaajila yookin oomisha isaani uummatatti beeksifatu. Beeksisa kana facebook irraan beeksifachuf ammoo mallaqa facebuukif kaffalu. Keessattu kubbaniyooni gurguddoon akka Coca Cola, Toyota, Nissan, Toshiba, fi kkf mallaqaa doolara miliyoona heddu kaffalu. Gama biraatin facebook irra page miliyoonaan lakkayamu jira page kunniin wanta tokko maxxansani(post) akka ummata bira gahu yoo barbaadan maxxansaa san qarshii facebook dhaaf kaffaluun akka namoota barbaadan biru gahu godhu. Maxxansichis wanta seera facebook hin cabsine kamuu tahu ni danda’a, kaffaltiin isaan kaffalanis baayina namoota beeksisni sun akka bira gahu barbaadamu fi naannoo beeksisni sun itti godhamu irratti hundaaha fakkenyaaf namoota magaala New York jiraatan fi magaala Finfinne jiraatan beeksisa san biran gahuu irratti kan magaala New York mallaqa guddaa kaffalchiisa. Akkasumas beeksisni sun yeroo(sa’aa) turuun mallaqa kaffaltiis dabalaa deema, yeroonis murteessadha.


Wanti facebook irratti beeksifachun adda godhu maali ?
Facebook waan isin hojjattan, waan isin nyaattan, konkolaata isiin jaalattan, mobila isin jaalattan, galii keessan, haadha manaa/ abbaa manaa qabaachu keessan,ijoolle meeqa akka qabdan, sadarkaa barumsa keessanii,magaalaa isin jiraattan, guyyaa dhaloota keessani,umrii ,Saala keessan, bakka isin itti bashanantan,fiilmi akkami akka jaalattan, kitaaba jaalattan, sirba jaalattan, dhugaati isin jaalattan, Chanaali tv kam akka jaalattan, Siyaasaa kam akka deeggartan, Amantii keessan, Afaanota isin dandeettan, kilabii ispoorti kam akka deeggartan, gosa ispoortii kam akka jaalattan, Laaptoppi tam akka fayyadamtan, haadha manaa/abbaa manaa wal akka hikkitaniif akka hin hiikin. Walumaa galatti odeefannollee eenyummaa keessan ibsu sirriti beeka. Sababni itti beeku danda’es isinumatu odeefannoo keessan yeroo yeroon kennaafi jirta. Yoo page fuula kilabi arsenal like gootan akka isin kilabi kana jaalattan facebook himaafi jirtu kanaafu yeroo kilabiin arsenal mallaqa kaffaluun beeksisa isaa facebook irratti gadi dhiisu beeksisni sun fuula facebook gara mirgaatin isiniti dhufa, walumaa galatti odeefannoolle arman oliti ibsamani fi kannen biroo irratti hundaahuun kubbaniyooni yeroo tajaajila isaani facebook irratti beeksifatan facebook ammoo isin nama akkami maal akka jaalatani fi eenyuun akka taatan waan beekuf beeksisa fidee fuula dura isin qabuun akka yaadni keessan hatamee beeksisa san tuquun bantani gara qabiyyee beeksisa akka deemtan isin godha. Wanta beeksisa irra jiru laalun isin oomisha kubbaniyichaa akka bitattan fi akka isin warra beeksisa san maxxansee yaada isaani akka fudhattan godha.
Gama biraatin ammoo yeroo isin facebook login gootani kaasee haga logout gootanitti facebook sochii keessan wanta isin browser irratti hojjattan hundaa odeefannoo guurrata. Yoo isin google.com irratti kitaaba wahi bitachuuf soqxan akkasumas kitaabni sun ammoo facebook irratti mallaqni kaffalamee yoo beeksifamaa jiraate yeroo isin gara facebook deebitan fuula facebook gara mirgaatiin kitaaba isin google.com irratti soqaa jirtantu isiniti dhufa. Kunoo as jira as tuqi naan dubbadhu, booda ammoo doolara hagana kaffali na bitadhuu taati dubbiin.
Gama biraatin kubbaniyaan facebook kubbaniyyota eenyummaa namaa guuran wajjiin wali galuun mallaqa heddu kaffaleefi odeefannoo keessan bitata. Isin yeroo teessoo email keessan websaayitoota adda addaa irratti galchitani wantoota adda addaa website irra soqxan wanti isin soqxan sun teessoo email keessan waliin wal qabsiifamuun facebookiif gurgurama booda facebook ammoo teessoo email bitate san teessoo email keessan kan isin facebook fayyadamtan saniin wal simsiisuun odeeffannoo teessoo email wajjiin bitate san hubachuun isiin nama akkami/maal akka feetan beeka.
Akka kanaan beeksisoota adda addaa fedhii keessan waan beekuf yeroo facebook fayyadamtan fuula facebook gara mirgaatiin fi yeroo isin facebook logout gootan beeksisa san isinitti fida.
Kubbaniyaalen akka Youtube,Google,Yahoo fi kkf nis akkuma facebook kana godhu garu dandeetti fi humna odeefannoo namaa guuru haga facebook hin qaban, facebook daraan isaan caala isin beeka.
Facebook Teeknolooji ATLAS jedhamu kan ofii isaati ummatetti fayyadamuun odeefannoo namoota guuruu fi beeksisoota adda addaa odeefannoolle sanniin wal simsiisa.
ATLAS jechuun gabaabinumatti gurmuu kompitaroota(servers) heddu kan operating system facebook tajaajila beeksisaatiif oolu irratti fe’amee dha. Computerooni kunniin lakkofsaan bayyeedha akkasumaa baayye guguddaa fi saffisa guddaa qabu kanaafu anniisaa elektriki guddaa gaafatu akkasumas sa’a 24 walitti aansuun odeefannoole biliyeenaan lakkaamawaman olii gadi waan naqaniif(process) dafani hoo’u kanaafu qilleensaa isaan qorrisiisus guddaa fayyadamu(ventilation) akkasumas manni compiteerooni(servers) keessaati argaman lafa bal’inna heektaara heddu irratti kan ijaarameedha.

Editor Review

Animation Effect
Creative
Your Criteria
Excellent

Comments

comments

ABBAAN QABEENYA FACEBOOK MARK ZUCKERBERG AKKAMITI BILIYEENERA TA’E

| Animation, Slider |
About The Author
-